RODO

Inspektor Ochrony Danych

 Agnieszka Demichowicz

adres mailowy do kontaktu: iod@grodzisk.wlkp.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ulicy Kościańskiej 32, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: biuro@gpk.pl .

 • Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Demichowicz, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: iod@grodzisk.wlkp.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.

 • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

 • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,

b) realizacji umów,

c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,

d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej, powierzonej Administratorowi, w szczególności w zakresie:

Realizowane zadanie

Podstawa prawna

Zaopatrywanie mieszkańców w wodę oraz odprowadzanie ścieków

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.0.2028 t.j.)

Pobieranie opłaty targowej

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.0.1170 t.j.)

Obsługa Strefy Płatnego Parkowania

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j.)

e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana
/Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:

 • wystawiania opinii dot. lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków na określonej działce

 • rozpatrzenia wniosku dotyczącego rozbudowy sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej.

 • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

 3. podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

 1. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,

 1. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

– osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

– administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

 1. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

 1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Infolinia: 606-950-000

 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.

 • Pana(-i) dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 • Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.

Podstawa prawna:

– art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Opublikował: Tomasz Szelejewski
Publikacja dnia: 10.06.2021, 09:43
Dokument oglądany razy: 2 545
Podpisał: Tomasz Szelejewski
Dokument z dnia: 15.12.2020
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp.
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000299123 z kapitałem zakładowym 30 050 000 zł.
NIP: 7880022373; REGON: 300776091; BDO: 000031399;
tel.: 61 44 47 186, 61 44 47 187, fax: w. 9
e-mail: biuro@gpk.biz.pl
www: https://www.gpk.biz.pl
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp., ul. Chopina 1, Rachunek nr: 03 9063 0008 0000 0021 6746 0001